شما در حال مشاهده هستید تفاوت کاکتوس ها با گیاهان گوشتی

تفاوت کاکتوس ها با گیاهان گوشتی

تفاوت کاکتوسها با گیاهان گوشتی  بین مردم چنین برداشت می شود که هر گیاهی با اندامهای گوشتی، کاکتوس می باشد. در صورتی که این گونه نیست. البته همه کاکتوس ها دارای اندامهای آبدار و گوشتی هستند. ولی باید دانست همه گیاهان گوشتی، کاکتوس نیستند. افزون بر کاکتوس ها، گیاهان دیگری که از تیره های کاکتوس های نیستند دارای برگها و اندامهای آبدار و گوشتی می باشند. مانند: شیر سگ (Euphorbia) از تیره Euphorbiaceae، آلوئه‌ورا (Aloe) از تیره Liliaceae، آکمه آ (Aechmea) از تیره Bromelidaceae، آگاو (Agave) از تیره Amarillidaceae ، ناز (Echeveria) از تیره Crassulaceaeبرای آشنایی بهتر با کاکتوس ها، محل رویشگاه و ساختار آنها، مقاله آشنایی با کاکتوس ها را مطالعه بفرمایید.

 تیره گیاهان گوشتی

گیاهان گوشتی (Succulent) چه از تیره کاکتوس ها و یا دیگر تیره های نامبرده، با برگها، ساقه های هوایی و ریشه توانایی آن را دارند که آب و مواد معدنی را جذب و در بافتها و یاخته های خود انباشته کنند. بیشتر این گیاهان بومی نواحی خشک و گرم هستند و خود را محیط زندگی سازگار نمودند. و همچنین در برابر شرایط نامساعد محیطی مانند کم آبی و خشکی مقاومت شگفت انگیزی از خود نشان می دهند.

گیاهان گوشتی شامل تیره های گوناگون می وشد. برخی از این تیره ها مانند، نازها (Crassulaceae) کاکتوس ها (Cactaceae) و گیاهان سنگ زی همگی گونه ها یا واریته هایشان گوشتی هستند. شماری از تیره های گیاهان گوشتی (Succulent) نیز مانند سوسن (Liliaceae)، آناناس (Bromelidaceae)، شیر سگ (Euphorbia) با وجود دارا بودن اندامهای گوشتی با کاکتوس ها وابستگی ندارند.

سمت راست افوربیا ( گیاه گوشتی) و سمت چپ سرئوس (کاکتوس)

مقایسه کاکتوس با گیاه گوشتی، سمت راست افوربیا ( گیاه گوشتی) و سمت چپ سرئوس (کاکتوس) دو گیاه با شکلهای مشابه و خاردار که فقط کاکتوس دارای آرئول می باشد.

بافت کاکتوس

از دیگر تفاوت کاکتوس با گیاهان گوشتی (ساکولنت) می توان به ساختار بافت آنها اشاره کرد. کاکتوس ها دارای فرورفتگی هایی کوچک به نام آرئول هستند. (Areoles= مناطقی بر روی ساقه یا شاخه کاکتوس ها که جای تولید گلها و خارها می باشد)  اجتماع خارها بیشتر به صورت ردیفی در روی آرئول و گاهی نیز خود آرئول ها و بدون ترتیب پخش گردیده اند. در حالی که در دیگر گیاهان گوشتی خاردار، خارها منفرد بوده و کمتر به صورت مجتمع یا خوشه ای پدیدار می گردند.

مقدار آبی که کاکتوس ها درون بافتهای خود انباشته می کنند، بسیار زیاد و با اندک خراشی در سطح آنها، شیره نباتی با آب به صورت قطره قطره خارج می شود. به جز چند مورد استثنایی، بیشتر کاکتوس ها برگ واقعی ندارند و ساقه آنها ضخیم و شاخه ها گوشتی دارند. بیشتر به شکلهایی گرد، دکمه ای، برجسته، قلوه سنگ و راکتی شکل دیده می شود. کاکتوس ها دارای سبزینه (کلروفیل) بوده و با دریافت نور خورشید مواد معدنی جذب شده از خاک را پرورده و غذایی یاخته های خود را فراهم می سازد.

گل در کاکتوس

ساختار گل در گیاهان تیره کاکتوس با دیگر تیره های گیاهان گوشتی متفاوت است. بیشتر رنگین، زیبا، درخشان و زینتی ولی کم دوام اند. گلهای کاکتوس از درون آرئول بیرون آمده و به شکلهای بیضی، قیفی شکل و یا بادهانه گشاد دیده می شوند. گلها دارای پرچمهای نامعین، بلند و گاهی شمار آنها به بیش از ۵۰ تا می رسد. نشانه های گویا و بارز کاکتوس ها و ویژگی های که انها را از گیاهان گوشتی (Succulent) جدا می سازد عبارتند از :

  • کاکتوس ها دارای گلهایی زیبا، بزرگ، منفرد، منظم ولی کم دوام هستند.
  • همه کاکتوس ها دارای آرئول هستند که بیشتر با تیغه ها و کرکها زینت یافته اند.
  • ساقه ها در برخی از گونه ها همانند درختان بلند و کشیده و در برخی کوتاه هستند.
  • کاکتوس ها بیشتر دارای خار بوده و برخی تیغها باریک، ظریف و کوچک و برخی از آنها بزرگ و بلند می باشند.
  • تخمدان کاکتوس ها همیشه زیرین، اپی ژن (Epigen) بوده و به گونه ای که همیشه زیر ساختار بخشهای گل قرار دارند.
  • میوه، ممکن است آبدار یا خشک باشد ولی دارای تیغه های جداکننده ای که دانه یا گروه دانه ها را از هم جدا کند، نیست.

دیدگاهتان را بنویسید